ASBAB-BAZI

بازی‌های مورد نیاز خود را برای کودکان تهیه نکنیم

در این ویدئو احمد اخوان عطار، روان‌پزشک و بازی درمان درباره ی اشتباهات والدین در انتخاب اسباب‌بازی‌ ها صحبت می‌کند. او برای ما شرح می‌دهد که چطور این انتخاب‌های غلط ممکن است به کودکان صدمه بزند.

انتخاب اسباب‌بازی مناسب برای خردسال و کودک یکی از نکاتی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان و متخصصان زیادی درباره‌ی کاربردهای مختلف اسبا‌ب‌بازی صحبت کرده و می‌کنند و ابعاد آموزشی و تقویت مهارت های حرکتی را از مهم‌ترین ویژگی‌های یک اسباب‌بازی‌ خوب می‌دانند. با این‌حال همچنان والدین زیادی هستند که در انتخاب این ابزار تنها بر سلیقه و خواسته‌ی خود اصرار دارند. این عده از والدین ممکن است اسباب‌بازی‌هایی را که خود آرزو داشته‌اند برای فرزندشان تهیه کنند. از سویی دیگر بعضی از والدین امروزی نیز اسبا‌ب‌بازی را جایگزینی برای خود می دانند و از این ابزار توقع دارند جای خالی آنها را در زندگی کودک پر کند.
در این ویدئو احمد اخوان عطار، روان‌پزشک و بازی درمان درباره ی اشتباهات والدین در انتخاب اسباب‌بازی‌ ها صحبت می‌کند. او برای ما شرح می‌دهد که چطور این انتخاب‌های غلط ممکن است به کودکان صدمه بزند

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید