با بچه‌ی بدغذا چه کنیم؟ نقشه‌ی راه برای والدین خسته!

این ویدئوی کوتاه، برای آن دسته از والدین «ذلّه»ای که دیگر نمی‌دانند با بدغذایی فرزندشان چه کنند، راهکارهای ساده‌ای دارد.

.
اصلا این بدغذایی یعنی چه؟ سلیقه‌ی غذایی ما چطور شکل می‌گیرد؟
بیشتر ما ترجیحاتی داریم و بعضی غذاها را می‌خوریم و بعضی‌ها را نه.
بخشی از این سلیقه به سازوکار ژنتیکی ما برمی‌گردد، اما بخش بزرگتری از آن، به خاطره‌ای برمی‌گردد که از کودکی با غذاها یا به‌طور کلی سفره‌ی غذا داریم، و این‌که والدین ما دربرابر خودداری ما از خوردن غذا چه واکنشی نشان داده‌اند.
این ویدئوی کوتاه، برای آن دسته از والدین «ذلّه»ای که دیگر نمی‌دانند با بدغذایی فرزندشان چه کنند، راهکارهای ساده‌ای دارد.
.
#بدغذایی_کودک
#بدغذایی
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید