بخشایش یک انتخاب است، از آن با فرزندمان حرف بزنیم

برای آموزش این مهارت به کودکان، بهتر است از چه کلماتی استفاده کنیم.

بخشایش یعنی از بند آزردگی رها شدن و دوباره به زندگی بازگشتن.
برای این‌که بتوانیم ببخشیم، در قدم اول باید این واقعیت را بپذیریم که همه انسانیم، به زشتی‌ها و زیبایی‌ها. در حقیقت، همدلی با هم‌نوعانمان به ما توانایی این را می‌دهد که خطاهای یکدیگر را ببخشیم.
بخشایش یک انتخاب است و رسیدن به این نکته که تلافی و انتقام نشانه‌‌ی قدرت و توانایی ما نیست، نیاز به آموزش دارد.
این ویدئوی کوتاه، نشان می‌دهد که این مسئله در تربیت فرزندانمان چه نقش پررنگی دارد و برای آموزش این مهارت به آن‌ها، بهتر است از چه کلماتی استفاده کنیم.
.
#کودک_و_نوجوان
#بخشیدن #بخشش #بخشایش
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید