چطور نشان بدهیم دوستشان داریم؟ راه‌هایی برای پرورش عشق

این ویدئوی کوتاه به ما یادآوری می‌کند چطور محبت را به فرزندمان نشان بدهیم، که عشق نیز پروردن می‌خواهد.

نمی‌توانیم بگوییم این کار را بکن یا نکن، تا دوست داشتن را یاد بگیری، اما این‌که چطور این نیروی غریب بشری را که جهان بر شانه‌هایش استوار است به دیگری نشان دهیم، آموختنی است.
فرهنگ ما کلمه بسیار دارد، در شعر و حکایت و داستان. اما ما برای بیان محبت اغلب الکنیم. نشان دادن این‌که فرزندمان را دوست داریم و سرنوشتش برایمان اهمیت دارد، راهکارهای ساده‌ای دارد که گاهی از آن غافل می‌مانیم و گرفتار وظایف و روزمرگی‌ها، از یادش می‌بریم.
این ویدئوی کوتاه به ما یادآوری می‌کند چطور این محبت را به فرزندمان نشان بدهیم، که عشق نیز پروردن می‌خواهد.
.
#عشق_به_کودک
#محبت_فرزند
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید